Polityka prywatności

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Varico: w biznesie warto na nas liczyć z siedzibą w Poznaniu, ul. Rakoniewicka 20, 60-111 Poznań, marketing@varico.pl, zwana dalej Varico.
 2. Varico zajmuje się produkcją specjalistycznego oprogramowania biznesowego, a także tworzeniem i wdrażaniem profesjonalnego oprogramowania finansowo-księgowego do obsługi sprzedaży i magazynów dla małych i średnich firm. Na stronach internetowych varico.pl udostępniamy możliwość wysłania formularza zapytania ofertowego, w którym to formularzu przekazujesz w sposób dobrowolny dane kontaktowe i osobowe. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje właśnie kwestie zbierania informacji podczas kontaktów handlowych i dostępu do strony firmowej.
 3. Akceptacja tej Polityki Prywatności w momencie wysyłania formularza zapytania ofertowego stanowi umowę powierzenia i przetwarzania danych osobowych. Niniejsza polityka ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników zapisywanych w systemie CRM (zwanych dalej Użytkownikami).
 4. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika, o których mowa w rozdziale II ust. 1 poniżej, odbywa się na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, w celach, o których mowa w rozdziale II.

 

II. CEL ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników strony varico.pl przetwarzane są przez Varico w celu przygotowania oferty handlowej. Zakres ten obejmuje również:
 • tworzenie zanonimizowanych i zagregowanych raportów i analiz mających na celu zwiększanie użyteczności strony www;
 • analizę w czasie preferencji dotyczących zakresu usług, które interesują Użytkownika;

 

III. SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH

 1. Aby zapewnić sprawne działanie strony www Varico do lepszej identyfikacji Użytkownika wykorzystuje powszechnie stosowany mechanizm oparty o tzw. „cookies”.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące „cookies”, w tym całkowicie je zablokować, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez „cookies” do urządzenia Użytkownika. Zmiany tych ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jednak taka zmiana może spowodować niepoprawne działanie strony. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Varico może wykorzystywać w celu rozpoznawania powracającego i zbierania informacji o nowych preferencjach Użytkownika pojedyncze, niewidoczne piksele osadzone w serwisie internetowym.
 4. Pliki Cookies oraz wywoływanie pikseli są powszechnie wykorzystywane w internecie i są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika. Użytkownik nie jest w żaden sposób zagrożony zainfekowaniem urządzenia wirusem lub zainstalowaniem niechcianego lub złośliwego oprogramowania.
 5. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach obowiązującego prawa.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne, a w każdym razie przez okres nie dłuższy niż wymagany przez odrębne przepisy.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Varico dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (także w celach marketingowych) oraz prawo do przenoszenia danych.
 3. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody przed jej cofnięciem.
 4. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest wymogiem umownym i jest dobrowolne ale konieczne do wysłania zapytania ofertowego.
 6. Varico zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Użytkownika i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Varico nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w rozdziale II.
 7. Varico, na podstawie pisemnej umowy powierza przetwarzanie wszystkich danych osobowych podanych przez Użytkownika oraz innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce spółce zewnętrznej w celu prawidłowego wykonania czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem stronami www, na co Użytkownik wyraża zgodę. Przekazanie danych Użytkownika w celu wykonania umowy powierzenia, o której mowa powyżej, następuje z momentem podania tych danych przez Użytkownika wobec Varico.
 8. W przypadku pytań, wątpliwości lub uwag zgłaszanych przez Użytkownika, Varico prosi o kontakt pod adresem e-mailowym marketing@varico.pl